کلیدواژه‌ها = ایران
نسخه کامل نوشته ها

دوره 3، شماره 19، شهریور 1400

فاطمه سادات موسوی؛ الهه افخمی؛ نگین قربانی؛ نوید قربانی


نسخه کامل نوشته ها

دوره 1، شماره 2، آبان 1398

محمدامین عبیدی قمی؛ فاطمه سادات موسوی


دانشگاهِ ایران

دوره 1، شماره 0، شهریور 1398

علی نظری حقیقی