اعضای هیات تحریریه

سردبیر

نوید قربانی

اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران.

ghorbaninavidgmail.com


نوشته ها:

- هفت خوان دانشجو (شماره هفت)
- اوردوز نفتی
 (شماره سوم)
- قهرمان سازی و قهرمان سوزی (شماره یکم)
- حق دانشجو (پیش‎شماره)