شماره چهارم- بهمن 1398

نویسندگان

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

سر تیتر ها:
قابل توجه نخبه دانشجویان 3 - نگین قربانی
پیروی یا پیروزی؟ - عادل اسماعیل پور
شیوه‌نامه ضد دانشجویی - ابوالفضل رفیعی

نوشته‌های کوتاه:
کتاب بهمن - محمدامین عبیدی قمی
سلام سردار - زهرا میرزاپور
رفت؟ کی؟ - سینا لک‌زایی