معرفی کوتاه هشت عضو نوی هیئت نویسندگان چرخه.

معرفی کوتاه هشت عضو نوی هیئت نویسندگان چرخه.

نشریه چرخه سال تحصیلی نو را با معرفی هشت عضو جذب شده جدید خود از دانشگاه‌های: تهران، علوم پزشکی قم، صنعت نفت اهواز و صد البته پردیس فارابی دانشگاه تهران، آغاز می‌کند.
با آغاز سال تحصیلی 1399- 1400 و در ادامه دوره دوم ماهنامه. شماره هشتم و نهم نشریه با انتشار اولین آثار از این عزیزان همراه خواهد بود.


* باید توجه داشته باشید که شش نفر از اعضای نو از ورودی های 1398 بوده، همچنین از رشته های گوناگون و دانشکده ها ودانشگاه های مختلف تهران و سراسر کشور، که خود تاکید بر علاقه چرخه برای همکاری با دانشجویان جوانتر و با روحیه و نقطه نظرات متفاوت دارد.
*
همچنین لازم به ذکر است که دو تن از این عزیزان در زمینه "ویراستاری" و "نگارگری" و یکی دیگر از آنها در زمینه نگارش متن به "زبان انگلیسی" همکاری می کنند.


به ترتیب از سمت چپ بالا :
- پرهام نکوطلبان -
ویراستار (علوم پزشکی قم)
- نجمه مهرآبادی - نویسنده (پردیس فارابی)
- سینا لک زایی -
نویسنده زبان انگلیسی (پردیس فارابی)
- زهرا شیرمحمد - نگارگر (پردیس فارابی)

به ترتیب پایین از سمت چپ:
- فاطمه شهبازی -
نویسنده (پردیس فارابی)
- میلاد محمدی - نویسنده (پردیس فارابی)
- محمدحسین ملکی - نویسنده (دانشکده فنی دانشگاه تهران)
- امیرحسین ناظمی - نویسنده (صنعت نفت اهواز)