اعضای هیات تحریریه

موسس

محمدامین عبیدی قمی

سیاسی، فرهنگی پردیس فارابی دانشگاه تهران.

aminabidiut.ac.ir


نوشته ها:

یک ملت، یک خاک (شماره دوم)
قیام (شماره یکم)
قانون اساسی (پیش‎شماره)

مدیر مسئول

فاطمه موسوی

ادبیات پردیس فارابی دانشگاه تهران.

fatememousaviiiiiigmail.com


نوشته ها:

اشک تمساح ما و زخم جبین آنها (شماره هفتم)
شعر در بند (شماره پنجم)
آزادی پس از بیان (شماره سوم)
از سعدی تا زن باران (شماره دوم)
دوازده سال دانش‌آموزی به پایان رسید (پیش‎شماره)

سردبیر

نوید قربانی

اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران.

ghorbaninavidgmail.com

اعضای هیات تحریریه

نگین قربانی

طنزنویس پردیس فارابی دانشگاه تهران.

neginghorbani23gmail.com


نوشته ها:

مرثیه ای برای دانشجو 2 (شماره هفتم)
مرثیه ای برای دانشجو (شماره ششم)
قرنطینه زدگی (شماره پنجم)
قابل توجه نخبه دانشجویان 4 - انتخاب واحد 2 (ویژه نامه مجلس یازدهم)
قابل توجه نخبه دانشجویان 3 - انتخاب واحد (شماره چهارم)
قابل توجه نخبه دانشجویان 2 (شماره سوم)
قابل توجه جوجه (نخبه) دانشجویان (شماره یکم)

علی نظری حقیقی

تاریخ پردیس فارابی دانشگاه تهران

nazari.pashaki.aut.ac.ir


نوشته ها:

اسطوره و اسطوره شناسی (شماره پنجم)
پان ترکیسم (شماره سوم)
تراژدی ملی (شماره یکم)
دانشگاه ایران (پیش شماره)

سینا لک‌زایی

تخیلی پردیس فارابی دانشگاه تهران

sinalakzaeegmail.com

فاطمه شهبازی

فرهنگی و اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران

fatemeh.sh.mn1379gmail.com

محمدحسین ملکی

داستان نویسی دانشکده فنی دانشگاه تهران

m.hmalekiyahoo.com

میلاد محمدی

مهندسی کامپیوتر پردیس فارابی دانشگاه تهران

mohammadi.devgmail.com

نجمه مهرآبادی

اجتماعی ادبی پردیس فارابی دانشگاه تهران

mehrabadiinajmehgmail.com

امیرحسین ناظمی

فلسفه، جامعه شناسی صنعت نفت اهواز

amir0264gmail.com

ویراستار

پرهام نکوطلبان

ادبیات، زبان دانشگاه علوم پزشکی قم

parham.nekugmail.com

گرافیست

زهرا شیرمحمد

نگارگری پردیس فارابی دانشگاه تهران

zara.shir9287gmail.com