اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه پیشین

نوید قربانی

اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران.

ghorbaninavidatgmail.com

مدیر مسئول

فاطمه سادات موسوی

ادبیات پردیس فارابی دانشگاه تهران.

fatememousaviiiiiiatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

نگین قربانی

طنزنویس پردیس فارابی دانشگاه تهران.

neginghorbani23atgmail.com

اعضای هیات تحریریه

علی نظری

تاریخ پردیس فارابی دانشگاه تهران.

nazari.pashaki.aatut.ac.ir

موسس

محمدامین عبیدی قمی

سیاسی، فرهنگی پردیس فارابی دانشگاه تهران.

aminabidiatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

کتایون یاسان

هنری، اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران.

katy.yasanatgmail.com