اعضای هیات تحریریه

موسس

محمدامین عبیدی قمی

فرهنگ و هنر پردیس فارابی دانشگاه تهران

theaminabidigmail.com
0000-0001-5200-2188


نوشته ها:

- برگردان مصاحبه بایدن با CNN درباره ایران (شماره نهم)
- یک ملت، 
یک خاک (شماره دوم)
- قیام (شماره یکم)
- قانون اساسی (پیش‎شماره)

عهده دار ایستای:

- بازگشت به خویشتن

مدیر مسئول

فاطمه شهبازی

اجتماعی، حقوقی پردیس فارابی دانشگاه تهران

fatemeh.sh.mn1379gmail.com

سردبیر

نگین قربانی

طنزنویس پردیس فارابی دانشگاه تهران.

neginghorbani23gmail.com


نوشته ها:

- رشته نوشته: مرثیه ای برای دانشجو  (شماره شش، هفتم)
- قرنطینه زدگی (شماره پنجم)
- رشته نوشته: قابل توجه نخبه دانشجویان (شماره یک، سه، چهار، ویژه نامه مجلس یازدهم)

عهده دار ایستای:

- شوخ از خود بازکنیم

دستیار سردبیر

شایان فیروزیان

اندیشه سیاسی دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران

shayanfirouziangmail.com
0000-0003-2299-3894

اعضای هیات تحریریه

امیرحسین ناظمی

فلسفه، جامعه شناسی صنعت نفت اهواز

amir0264gmail.com
0000-0002-9815-0220


نوشته ها:

- بازگشت به پیشرفت (شماره یازدهم)
- درپی بودن (شماره دهم)
- فرزندکشی (شماره نهم)

اعضای هیات تحریریه پیشین

فاطمه سادات موسوی

ادبیات پردیس فارابی دانشگاه تهران

fatememousaviiiiiigmail.com


نوشته ها:

- آموزش به شرط دارایی (شماره دهم)
- اشک تمساح ما و زخم جبین آنها
(شماره هفتم)
- شعر در بند (شماره پنجم)
- آزادی پس از بیان (شماره سوم)
- از سعدی تا زن باران (شماره دوم)
- دوازده سال دانش‌آموزی به پایان رسید (پیش‎شماره)

علی نظری حقیقی

تاریخی پردیس فارابی دانشگاه تهران

nazari.pashaki.aut.ac.ir


نوشته ها:

وارث خاوران، مورث باختران (شماره نهم)
اسطوره و اسطوره شناسی
(شماره پنجم)
پان ترکیسم (شماره سوم)
تراژدی ملی (شماره یکم)
دانشگاه ایران (پیش شماره)

نوید قربانی

اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران.

ghorbaninavidgmail.com


نوشته ها:

- هفت خوان دانشجو (شماره هفت)
- اوردوز نفتی
 (شماره سوم)
- قهرمان سازی و قهرمان سوزی (شماره یکم)
- حق دانشجو (پیش‎شماره)

پرهام نکوطلبان

ادبیات، زبان دانشگاه علوم پزشکی قم

parham.nekugmail.com