اعضای هیات تحریریه

موسس

محمدامین عبیدی قمی

فرهنگ و هنر پردیس فارابی دانشگاه تهران

theaminabidigmail.com
0000-0001-5200-2188


نوشته ها:

- برگردان مصاحبه بایدن با CNN درباره ایران (شماره نهم)
- یک ملت، 
یک خاک (شماره دوم)
- قیام (شماره یکم)
- قانون اساسی (پیش‎شماره)

عهده دار ایستای:

- بازگشت به خویشتن

مدیر مسئول

فاطمه سادات موسوی

ادبیات پردیس فارابی دانشگاه تهران

fatememousaviiiiiigmail.com


نوشته ها:

- آموزش به شرط دارایی (شماره دهم)
- اشک تمساح ما و زخم جبین آنها
(شماره هفتم)
- شعر در بند (شماره پنجم)
- آزادی پس از بیان (شماره سوم)
- از سعدی تا زن باران (شماره دوم)
- دوازده سال دانش‌آموزی به پایان رسید (پیش‎شماره)

سردبیر

علی نظری حقیقی

تاریخی پردیس فارابی دانشگاه تهران

nazari.pashaki.aut.ac.ir


نوشته ها:

وارث خاوران، مورث باختران (شماره نهم)
اسطوره و اسطوره شناسی
(شماره پنجم)
پان ترکیسم (شماره سوم)
تراژدی ملی (شماره یکم)
دانشگاه ایران (پیش شماره)

اعضای هیات تحریریه

امیرحسین ناظمی

فلسفه، جامعه شناسی صنعت نفت اهواز

amir0264gmail.com
0000-0002-9815-0220


نوشته ها:

- بازگشت به پیشرفت (شماره یازدهم)
- درپی بودن (شماره دهم)
- فرزندکشی (شماره نهم)

نوید قربانی

اجتماعی پردیس فارابی دانشگاه تهران.

ghorbaninavidgmail.com


نوشته ها:

- هفت خوان دانشجو (شماره هفت)
- اوردوز نفتی
 (شماره سوم)
- قهرمان سازی و قهرمان سوزی (شماره یکم)
- حق دانشجو (پیش‎شماره)

نگین قربانی

طنزنویس پردیس فارابی دانشگاه تهران.

neginghorbani23gmail.com


نوشته ها:

- رشته نوشته: مرثیه ای برای دانشجو  (شماره شش، هفتم)
- قرنطینه زدگی (شماره پنجم)
- رشته نوشته: قابل توجه نخبه دانشجویان (شماره یک، سه، چهار، ویژه نامه مجلس یازدهم)

عهده دار ایستای:

- شوخ از خود بازکنیم

فاطمه شهبازی

اجتماعی، حقوقی پردیس فارابی دانشگاه تهران

fatemeh.sh.mn1379gmail.com

ویراستار

پرهام نکوطلبان

ادبیات، زبان دانشگاه علوم پزشکی قم

parham.nekugmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

شایان فیروزیان

اندیشه سیاسی دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران

shayanfirouziangmail.com
0000-0003-2299-3894