چرخه تا هنگام بازگشایی دانشگاه ها بصورت الکترونیکی به فعالیت ادامه می دهد.

چرخه تا هنگام بازگشایی دانشگاه ها بصورت الکترونیکی به فعالیت ادامه می دهد.

از هنگام بسته شدن دانشگاه های سراسر کشور در نتیجه شیوع ویروس کرونا (کووید19)، دو شماره (5: فروردین 1399 و 6: خرداد 1399) تا کنون منتشر شده اند.

با توجه به تصمیم وزارت، تحقیقات و فناوری مبنی بر ادامه یافتن ترم آینده بصورت مجازی، هیئت تحریری ماهنامه چرخه تصمیم دارد تا بطور منظم هر ماه بر اساس رویه پیشین شماره های جدید ماهنامه را بصورت الکترونیکی در فضای مجازی (تلگرام) چرخه منتشر کند.