اخبار و اعلانات

استقبال دانشجویان پردیس فارابی از شماره چهارم ماهنامه مستقل چرخه.

امروز دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 همانند ماه های پیشین، شماره ای نو از ماهنامه چرخه (شماره 4 - بهمن ماه 1398) در پاتوق نشریات پردیس فارابی دانشگاه تهران پخش شد. در ادامه میتوانید تصاویری از استقبال دانشجویان پردیس فارابی را مشاهده کنید.

مطالعه بیشتر

استقبال دانشجویان پردیس فارابی از شماره سوم ماهنامه مستقل چرخه.

امروز دوشنبه 25 آذر ماه 1398 همانند ماه های پیشین، شماره ای نو از ماهنامه چرخه (شماره 3 - آذر ماه 1398) در پاتوق نشریات پردیس فارابی دانشگاه تهران پخش شد. در ادامه میتوانید تصاویری از استقبال دانشجویان پردیس فارابی را مشاهده کنید.

مطالعه بیشتر

استقبال دانشجویان پردیس فارابی از شماره یکم ماهنامه مستقل چرخه.

امروز دوشنبه 16 مهر ماه 1398 ، اولین شماره از ماهنامه چرخه (شماره 1 - مهر ماه 1398) در پاتوق نشریات پردیس فارابی دانشگاه تهران پخش شد. در ادامه میتوانید تصاویری از استقبال دانشجویان پردیس فارابی را مشاهده کنید.

مطالعه بیشتر