ویژه‌نامه مجلس یازدهم - بهمن 1398

نویسندگان

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

سرتیترها:
رای نمی‌دهم - عادل اسماعیل پور
جشنواره انصراف - احسان حسین زاده
حکومت مردم بر مردم - نوید قربانی
قابل توجه نخبه دانشجویان 4 - نگین قربانی

نوشته‌های کوتاه:
کتاب ویژه - نوید قربانی