شماره نهم - آبان 1399

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشگاه صنعت نفت اهواز

3 دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده

سرتیترهای اصلی:
وارث خاوران، مورث باختران | علی نظری حقیقی
فرزندکشی | امیرحسین ناظمی
من آنسو | محمدحسین ملکی
برگردان مصاحبه جو بایدن با CNN درباره ایران | محمدامین عبیدی قمی

نوشته های ایستا (کوتاه):
شوخ از خود باز کنیم: سامانه بی‌سامان | نگین قربانی
روحوضی: دشمن مردم | فاطمه سادات موسوی
از خراسانی تا نیمایی: من آنسو | محمدحسین ملکی

کلیدواژه‌ها