شماره دهم - آذر 1399

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشگاه صنعت نفت اهواز

3 پردیس فومن دانشگاه تهران

چکیده

!: فایل Interactive است.

سرتیترهای اصلی:

بازبست پی در پی | شایان فیروزیان
در پی بودن | امیرحسین ناظمی
آموزش به‌شرط دارایی | فاطمه موسوی

نوشته های ایستا (کوتاه):
بازگشت به خویشتن: برگزیدن| محمدامین عبیدی قمی
شوخ از خود باز کنیم: خوش آمدید به این آشفته بازار | نگین قربانی
روحوضی: انگاشته | سینا لک‌زایی
از خراسانی تا نیمایی: برگ ریز درختان و دانشجو | علی اکبر موسوی