جلد، شناسنامه، پیشنامه

سخن سردبیر

چکیده

دانشگاه صادرکننده مجوز:
دانشگاه تهران


زمینه انتشار ماهنامه:
فرهنگی-اجتماعی
سیاسی، اقتصادی، هنری، ادبی، علمی

صاحب امتیاز | طراح | صفحه‌آرا:
محمدامین عبیدی قمی

سردبیر:
نوید قربانی


مدیرمسئول:
فاطمه سادات موسوی
ویراستار:
پرهام نکوطلبان

کلیدواژه‌ها