نسخه کامل نوشته ‌ها

نوع مقاله : شماره کامل

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده

!: فایل برکشنی (Interactive) است.

سرنوشته ها:

خودکشی فلسفی | امیرحسین ناظمی
در پرتگاه ناامیدی | فاطمه سادات موسوی

نوشته های ایستا (کوتاه):
بازگشت به خویشتن : چرا باید پارسی را پاس بداریم؟| محمدامین عبیدی قمی
روحوضی: اپرای ازدواج فیگارو| امیرحسین ناظمی
شوخ از خود باز کنیم: فم بهتر است یا NewYork | نگین قربانی

کلیدواژه‌ها