نسخه کامل نوشته‌ها

نوع مقاله : شماره کامل

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشگاه صنعت نفت اهواز

3 دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

!: فایل برکشنی (Interactive) است. برنامه‌های آپدیت شده‌ای که توانایی خواندن فایل برکنشی دارند بکار ببریدو

سرنوشته ها:

تاریخچه‌ای از کاپیتالیسم | امیرحسین ناظمی
مصاحبه با دکتر علی منتظری | نوید قربانی
آیا زمان اجرای دولت اکترونیک فرانرسیده | سجاد همتی بروجنی


نوشته های ایستا (کوتاه):
بازگشت به خویشتن : دشتان | محمدامین عبیدی قمی
روحوضی: قهوه چینی | نگین قربانی

کلیدواژه‌ها