نسخه کامل نوشته‌ها

نوع مقاله : شماره کامل

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده

!: فایل برکشنی (Interactive) است. برنامه‌های آپدیت شده‌ای که توانایی خواندن فایل برکنشی دارند بکار ببرید.

سرنوشته ها:

زبان انگلیسی در گذر زمان | علی نظری حقیقی
خیانت به واژه‌ها - تیشه به ریشه تمدن | شایان فیروزیان
درباره ستمگری | امیرحسین ناظمی


نوشته های ایستا (کوتاه):
روحوضی: شکارچیان | نگین قربانی

کلیدواژه‌ها