اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فاطمه سادات موسوی

ادبیات پردیس فارابی دانشگاه تهران

fatememousaviiiiiigmail.com


نوشته ها:

- آموزش به شرط دارایی (شماره دهم)
- اشک تمساح ما و زخم جبین آنها
(شماره هفتم)
- شعر در بند (شماره پنجم)
- آزادی پس از بیان (شماره سوم)
- از سعدی تا زن باران (شماره دوم)
- دوازده سال دانش‌آموزی به پایان رسید (پیش‎شماره)