اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

فاطمه موسوی

ادبیات پردیس فارابی دانشگاه تهران.

fatememousaviiiiiigmail.com


نوشته ها:

اشک تمساح ما و زخم جبین آنها (شماره هفتم)
شعر در بند (شماره پنجم)
آزادی پس از بیان (شماره سوم)
از سعدی تا زن باران (شماره دوم)
دوازده سال دانش‌آموزی به پایان رسید (پیش‎شماره)