اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

نگین قربانی

طنزنویس پردیس فارابی دانشگاه تهران.

neginghorbani23gmail.com


نوشته ها:

مرثیه ای برای دانشجو 2 (شماره هفتم)
مرثیه ای برای دانشجو (شماره ششم)
قرنطینه زدگی (شماره پنجم)
قابل توجه نخبه دانشجویان 4 - انتخاب واحد 2 (ویژه نامه مجلس یازدهم)
قابل توجه نخبه دانشجویان 3 - انتخاب واحد (شماره چهارم)
قابل توجه نخبه دانشجویان 2 (شماره سوم)
قابل توجه جوجه (نخبه) دانشجویان (شماره یکم)