اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

نگین قربانی

طنزنویس پردیس فارابی دانشگاه تهران.

neginghorbani23gmail.com


نوشته ها:

- رشته نوشته: مرثیه ای برای دانشجو  (شماره شش، هفتم)
- قرنطینه زدگی (شماره پنجم)
- رشته نوشته: قابل توجه نخبه دانشجویان (شماره یک، سه، چهار، ویژه نامه مجلس یازدهم)

عهده دار ایستای:

- شوخ از خود بازکنیم