اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علی نظری حقیقی

تاریخی پردیس فارابی دانشگاه تهران

nazari.pashaki.aut.ac.ir


نوشته ها:

وارث خاوران، مورث باختران (شماره نهم)
اسطوره و اسطوره شناسی
(شماره پنجم)
پان ترکیسم (شماره سوم)
تراژدی ملی (شماره یکم)
دانشگاه ایران (پیش شماره)