اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

امیرحسین ناظمی

فلسفه، جامعه شناسی صنعت نفت اهواز

amir0264gmail.com
0000-0002-9815-0220


نوشته ها:

- بازگشت به پیشرفت (شماره یازدهم)
- درپی بودن (شماره دهم)
- فرزندکشی (شماره نهم)