شماره سوم - آذر 1398

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 صنعت نفت اهواز

چکیده

سرتیترها:
آزادی پس از بیان - فاطمه موسوی
قابل توجه نخبه دانشجویان 2 - نگین قربانی
اووردوز نفتی - نوید قربانی
پان ترکیسم چیشت؟ -علی نظری

نوشته‌های کوتاه:
واژه آذر - محمدامین عبیدی قمی
کتاب آذر - محمدامین عبیدی قمی
7آذر - امین دهقان