شماره هشتم - مهر 1399

نویسندگان

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

سرتیترهای اصلی:
آلزایمر اجتماعی | فاطمه موسوی
مصاحبه اختصاصی با "دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی" | نوید قربانی - فاطمه موسوی


نوشته های ایستا (کوتاه):
شوخ از خود باز کنیم: مرثیه ای برای دانشجو 3 | نگین قربانی
بازگشت به خویشتن: واژه مهر | محمد امین عبیدی قمی
از خراسانی تا نیمایی: دلتنگ پردیس | علی اکبر موسوی

کلیدواژه‌ها