دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، شماره اصلی، مهر 1399 
1. شماره هشتم - مهر 1399

محمدامین عبیدی قمی؛ نوید قربانی؛ فاطمه سادات موسوی؛ نگین قربانی؛ سید علی اکبر موسوی جد


شماره‌های پیشین نشریه

شماره اصلی مهر 1399 شماره اصلی مرداد 1399 شماره اصلی خرداد 1399 شماره اصلی فروردین 1399، صفحه 1-8