دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، شماره اصلی، مهر 1399 
شماره هشتم - مهر 1399

محمدامین عبیدی قمی؛ نوید قربانی؛ فاطمه سادات موسوی؛ نگین قربانی؛ سید علی اکبر موسوی جد


شماره‌های پیشین نشریه

ویژه‌نامه فروردین 1400 شماره اصلی اسفند 1399 شماره اصلی بهمن 1399 شماره اصلی دی 1399 شماره اصلی آذر 1399 شماره اصلی آبان 1399 شماره اصلی مهر 1399 شماره اصلی مرداد 1399 شماره اصلی خرداد 1399 شماره اصلی فروردین 1399، صفحه 1-8