نمود دنیاگیری کرونا بر اقتصاد و سیاست

نوع مقاله : بلند

نویسندگان

دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

با مطالعه‌‌ی آثار و نظریات کارل مارکس با اصطلاح ناملموس «ماتریالیسم دیالکتیکی» رو‌به‌رو می‌شویم که در نظر اول برای برخی غیرقابل‌فهم است. درحالی‌که این موضوع یکی از ستون‌های مهم مارکسیسم است و دانستن آن نه تنها برای پیروان مارکس حیاتی است بلکه برای منتقدان اساسی مارکس نیز واجب است. چراکه بسیاری از نقد‌های وارد شده ریشه در ناآگاهی از زوایای مختلف نظریات او دارد. همچنین منتقدان مارکس با دانستن کامل نظریات او، از وارد کردن نقد‌های بی‌پایه‌واساس پرهیز خواهند کرد.

...... ادامه را در نوشته بخوانید .....

موضوعات