دوره و شماره: دوره 3، شماره 15، شماره اصلی، اردیبهشت 1400 

شماره کامل

نسخه کامل نوشته‌ها

محمدامین عبیدی قمی؛ نگین قربانی؛ سجاد همتی بروجنی؛ محمد مهدی کریمی موقر؛ سید امیر حسین ناظمی


نمود دنیاگیری کرونا بر اقتصاد و سیاست

صفحه 9-11

سجاد همتی بروجنی؛ محمد مهدی کریمی موقر


شماره‌های پیشین نشریه

شماره اصلی مهر 1400 شماره اصلی شهریور 1400 شماره اصلی مرداد 1400 شماره اصلی تیر 1400 شماره اصلی خرداد 1400 شماره اصلی اردیبهشت 1400 شماره اصلی فروردین 1400