دوره و شماره: دوره 3، شماره 18، شماره اصلی، مرداد 1400 

شماره کامل

نسخه کامل نوشته ها

سید امیر حسین ناظمی؛ فرشاد گودرزی


بلند

تئوری ارزش کار

صفحه 3-8

سید امیر حسین ناظمی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره اصلی مهر 1400 شماره اصلی شهریور 1400 شماره اصلی مرداد 1400 شماره اصلی تیر 1400 شماره اصلی خرداد 1400 شماره اصلی اردیبهشت 1400 شماره اصلی فروردین 1400