صنعت سانسور

نوع مقاله : بلند

نویسنده

علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، داشنگاه آیت الله بروجردی (ره)، بروجرد، ایران.

چکیده

از سپیده دم تاریخ تا عصر حاضر، بشر همواره در پی رفع نیازهای خود بوده است، نیازهای انسان بسیار متنوع و گاهاً پیچیده است. مسائل جنسی و رفع نیازهای جنسی هم به طور طبیعی در وجود انسان‌ها بوده و رفع نیازهای جنسی همواره یکی از اهداف اساسی انسان‌ها بوده است. از دیر باز اندیشمندان و صاحب نظران بسیاری به تحلیل و بررسی مسائل جنسی پرداخته‌اند، بارزترین نمونه آن هم زیگموند فروید روانشناس اتریشی است که عمارت نظری خود را بر مبنای مسائل جنسی بنا نهاده است.


...... ادامه را در نوشته بخوانید .....

کلیدواژه‌ها

موضوعات