پس‌رفت مردم‌سالاری

نوع مقاله : بلند

نویسنده

دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده

برای صدها سال، آزادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در جوامع متمدن شناخته شده‌است. پس از آغاز موج ممنوعیت برده‌داری در قرن نوزدهم در کشور‌های قدرتمند جهان، به‌نظر می‌رسید که این دنباله بیشتر ادامه پیدا کند و در پایان سنجه آزادی به خواست افرادی که خواهان مجبور کردن مردم به پیروی و خدمت بودند غلبه کند. اما با نگاه به رویداد‌های قرن پیشین با روایت متفاوتی روبه‌رو می‌شویم. می‌بینیم که حکومت‌های گوناگونِ دیکتاتوری در همه‌جای جهان پدید آمدند و حتی حکومت‌های کشور‌های دموکراتیک نیز چنان قدرتمند شده‌اند که می‌توانند در زندگی و نوع پوشش شهروندان دخالت و نظارت داشته‌باشند. این‌ نمونه رخداد‌ها زنگ خطری هستند برای آزادی‌خواهان سراسر جهان. ......

...... ادامه را در نوشته بخوانید .....

کلیدواژه‌ها

موضوعات