کنشگری اجتماعی

نوع مقاله : بلند

نویسنده

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

... و به شما می‌گویم دوستان من: مبادا غرق در باتلاق ناامیدی شویم.
به رغم تمام مصیبت‌های امروز و فردا، رویایی دارم و این آرزویی است که ریشه در رویای آمریکا دارد. من رویایی دارم که روزی این ملت به پا می‌خیزند و زندگی می‌کنند و به معنای واقعی اعتقادات خود، جان می‌بخشند. ما به این حقیقت آشکار گواهی می‌دهیم که همۀ انسان‌ها برابر خلق شده‌اند.
خنرانی پرشوری که رهبر و فعال حقوق مدنی-اجتماعی، مارتین لوثر کینگ در جریان اعتراضات علیه تبعیض نژادی حاکم در جامعۀ آمریکایی در برابر 350 هزار نفر جمعیت ایراد کرد. 350 هزار نفر به صورت حضوری و میلیون‎‌ها نفر بعدها تحت تاثیر سخنان لوثرکینگ رویای عدالت و آزادی را در سر پروراندند تا شاید روزی ما نیز دوشادوش‌ یکدیگر به آن دست پیدا کنیم. اما آیا گزاره دوشادوش ‌یکدیگر قرار گرفتن، به صورت مطلق، تنها راه برای رسیدن به رویای مشترک است؟
 ...... ادامه را در نوشته بخوانید .....

کلیدواژه‌ها

موضوعات