نهادهای مدنی و انتخابات

نوع مقاله : بلند

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

«نهادهای مدنی تشکل‌هایی هستند که فارغ از فعالیت مستقیم سیاسی، در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت داشته و واسطة میان مردم و دولت‌اند» نهادها، مؤسسات، انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی و مدنی از جملة آنها می‌باشند. این نهادها میانجی فرد و دولت هستند که به مثابه ستون فقرات جامعة سیاسی محسوب می‌گردند. بدون وجود نهاد مدنی، شهروند در برابر قدرتی قوی قرار می‌گیرد و حقوق و آزادی‌های او تضعیف می‌گردد. 


...... ادامه را در نوشته بخوانید .....

کلیدواژه‌ها

موضوعات