شناسنامه، پیشنامه

سخن سردبیر

چکیده

دانشگاه صادرکننده مجوز:
دانشگاه تهران


زمینه انتشار ماهنامه:
فرهنگی-اجتماعی
سیاسی، اقتصادی، هنری، ادبی، علمی

صاحب امتیاز | طراح | صفحه‌آرا:
محمدامین عبیدی قمی

سردبیر:
علی نظری حقیقی پاشاکی
مدیرمسئول:
فاطمه سادات موسوی
ویراستاران:
علیرضا قادرمیهنی
پرهام نیکوطلبان

آثارهنری و فرتورهای این شماره:
محمدامین عبیدی قمی