شناسنامه، پیشنامه

سخن سردبیر

چکیده

دانشگاه صادرکننده مجوز:
دانشگاه تهران


زمینه انتشار ماهنامه:
فرهنگی-اجتماعی
سیاسی، اقتصادی، هنری، ادبی، علمی

صاحب امتیاز | طراح | صفحه‌آرا | سردبیر | مدیرمسئول:
محمدامین عبیدی قمی
آثارهنری و فرتورهای این شماره:
محمدامین عبیدی قمی