کلیدواژه‌ها = کمونیسم
تئوری ارزش کار

دوره 3، شماره 18، مرداد 1400، صفحه 3-8

سید امیر حسین ناظمی